EN

Departing

Immigration & customs (การตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร)

การตรวจหนังสือเดินทาง

 1. หลังจากเช็คอิน เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มองหาป้ายขาออกระหว่างประเทศและมองหาป้ายตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) แล้วเดินไปตามป้ายเข้าประตูตรวจ
 2. ตรวจสแกนสัมภาระจะเป็นทางเดินเข้าช่องสแกนสัมภาระ ให้เอาสิ่งของในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง กระเป๋าสตางค์ ไปเก็บไว้ในกระเป๋าถือ เสื้อคลุมต้องถอดออก บางสนามบินที่เข้มงวดมากจะต้องถอดเข็มขัด และ รองเท้าด้วย ส่วนน้ำดื่มจะต้องทานให้หมดก่อนเข้าสแกนสัมภาระ หรือไม่ก็ต้องทิ้งลงถังขยะ  กระเป๋าถือ เป้ ให้วางลงในสายพานผ่านเครื่อง x-ray ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนตัวผู้โดยสารจะต้องเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะ
 3. การตรวจหนังสือเดินทางเอกสารที่ต้องใช้ Passport เพียงอย่างเดียวการออกนอกประเทศจะต้องให้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตรวจประวัติว่าเป็นบุคคลที่สามารถออกนอกประเทศได้ให้เข้าไปทีละคน ยื่น Passport ให้กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะเช็คประวัติและลงตราประทับออกนอกประเทศลง Passport
 4. หลังจากตรวจหนังสือเดินทางเสร็จหากมีเวลาเหลือก่อนเครื่องออกมากกว่า 2 ชั่วโมงอาจจะกินข้าว แวะดูของ หรือชอปปิ้ง Duty free ได้ จากนั้นก็ไปขึ้นเครื่องตามเกตที่ระบุไว้ใน Boarding Pass ก่อนเวลา Boarding Time ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้สังเกตจอหน้าเกตว่าเป็น Flight ที่เราบินหรือเปล่า บางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงเกตได้

ศุลกากร

สิ่งของต้องห้าม

 1. อาวุธปืน กระสุน 
 2. ยาเสพติดให้โทษ ไม่ว่าจะเข้าประเทศไหน ก็ถือว่ามีความผิดร้ายแรง 
 3. เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ ในปริมาณที่เกินกว่าบริโภคเอง จัดเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมปริมาณการนำเข้า จะต้องถูกปรับ ในแต่ละประเทศจะมีปริมาณแตกต่างกันไป โปรดศึกษาข้อมูลก่อนที่จะนำสิ่งเหล่านั้นเข้าประเทศ
 4. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เสื้อผ้า กระเป๋าของก๊อป ของปลอม 
 5. สื่อลามกอนาจาร
 6. Power bank ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ โดย Power bank ต้องมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh
Tax refund (การขอคืนภาษี)
 1. ซื้อสินค้าร้านค้าที่มีเครื่องหมาย “ VAT REFUND FOR TOURIST “
 2. มียอดซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ 2,000 บาทในร้านค้าเดียวกันและวันเดียวกันที่ทำการซื้อสินค้าต่อคน
 3. แสดงหนังสือเดินทางเพื่อขอคำร้อง ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ก.พ.10 ) สำหรับนักท่องเที่ยวและใบกำกับภาษีจากทางร้านค้า ณ วันที่ซื้อสินค้า
 4. นำสินค้าที่ซื้อพร้อมทั้งแบบ ก.พ.10 ใบกำกับภาษี ตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทาง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำหน่วยตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ตรวจสินค้าและรับรองในแบบ ก.พ.10 โดยเจ้าหน้าที่จะลงรายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราศุลกากร ไว้เป็นหลักฐานในแบบ ก.พ.10 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบแบบ ก.พ.10 เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพกรต่อไป

หมายเหตุ : สินค้าประเภทอัญมณีที่ประกอบเป็นตัวเรือน หรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา ที่มีราคาตั้งแต่ 10,000 บาท เมื่อผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ให้นักท่องเที่ยวนำของดังกล่าวติดตัวไปด้วย โดยหลังจากผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)แล้ว จึงนำของนั้นไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร ณ จุดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้านในอีกครั้ง เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Reporting cash (การสำแดงเงินตรา)

เงินไทย

      ผู้เดินทางสามารถนำเงินสกุลบาทติดตัวออกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาเลเซีย รวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท แต่หากเกินกว่า 450,000 บาท จะต้องสำแดงรายการเงินตราไทยนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร และนำออกไปยังประเทศอื่นๆได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท

เงินตราต่างประเทศ หรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศ

       ปัจจุบันไม่มีการจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศ หรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร แต่หากบุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอก หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลล่าร์สหรัฐ(15,000 ดอลล่าร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร

AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking