Data & Services

Statistic Flight Information Published Information

Passenger Guide


เคล็ดลับสำหรับการมาถึงอย่างราบรื่น

- ผ่านช่องสีเขียวหากคุณไม่มีสินค้าที่ต้องประกาศ
- ผ่านช่องสีแดงหากคุณมีสินค้าที่ต้องประกาศ
- สามารถเก็บสัมภาระจำนวนมากได้ที่บริเวณรับกระเป๋าตามปกติ
- หากคุณมีสัมภาระสูญหายหรือเสียหายให้ติดต่อตัวแทนจัดการที่เป็นตัวแทนสายการบินของคุณ

Tips for a smooth arrival

- Pass through the green channel if you have no goods to declare
- Pass through the red channel if you have goods to declare
- Bulk baggage can be collected at the usual baggage claim area
- If you have lost or damaged baggage, contact the handling agent representing your airline

การเข้าเมืองและศุลกากร

ข้อกำหนดในการขอวีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องได้รับใบอนุญาตหรือวีซ่าเข้าประเทศให้พร้อมก่อนดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าและข้อกำหนด กรุณาติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองตลอด 24 ชั่วโมงผ่านบริการตอบรับอัตโนมัติที่ 1178 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.immigration.go.th

Immigration & customs

Visa Requirements

Foreign tourists must obtain a permit or visa to enter the country before proceeding to immigration. For more information about visa entry and requirements, please contact the Immigration Service 24 hours a day via the automated answering service at 1178 or visit the website https://www.immigration.go.th

ขั้นตอนการเข้าเมือง

เมื่อคุณเดินทางมาถึงประเทศไทยโปรดปฏิบัติตามป้าย "ผู้โดยสารขาเข้า" ถึงห้องตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าที่ชั้นบนเพื่อตรวจคนเข้าเมือง
ผู้ถือสัญชาติไทย / ผู้พำนักถาวร / ผู้ถือบัตรผ่านระยะยาว
มองหาช่องทางตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะ

ผู้เยี่ยมชมชาวต่างชาติ

ก่อนดำเนินการตรวจคนเข้าเมืองกรุณาเตรียมสิ่งต่อไปนี้
• เอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง (เช่นหนังสือเดินทาง)
• ใบ ตม.6
• ใบอนุญาต / วีซ่าเข้า (ถ้ามี)
• ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หากผู้เข้าชมเดินทางมาถึงภายในหกวันหลังจากผ่านพื้นที่ที่เป็นโรคไข้เหลือง

หมายเหตุในการโอนผู้โดยสาร : หากสายการบินของคุณไม่ได้ให้บริการรับส่งสัมภาระคุณจะต้องเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เดินทางมาถึงและรับกระเป๋าของคุณก่อนเช็คอินสำหรับเที่ยวบินถัดไปของคุณในอาคารผู้โดยสาร 1, 2

Immigration Procedures

When you arrive in Thailand, please follow the signs of "Arrival" passengers. Arrival immigration arrivals on the upper floor for immigration
Thai nationality / Permanent Residents / Long-term Pass Holders
Look out for the dedicated immigration clearance lanes.

Foreign Visitors

- Valid travel documents (e.g. passport)
- TM.6
- Permits / Entry Visa (if applicable)
- Fever Vaccination Certificate, if visitors are arriving within six days of passing through areas endemic for Yellow Fever

Note to transfer passengers : If your airline does not provide baggage transfer service, you are required to clear arrival immigration and claim your baggage before checking-in for your next flight in Terminals 1, 2

สินค้าและรายการที่ต้องเสียภาษี

การยกเว้นภาษี

เฉพาะผู้โดยสารที่นำของต่อไปนี้ติดตัวเข้ามา

- ของใช้ส่วนตัวที่มีปริมาณพอสมควร สำหรับใช้ส่วนตัวและมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท (ซึ่งมิใช่ของต้องห้าม ต้องจำกัด หรือเสบียง)
- บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม หรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน 250 กรัม
- เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร

การสำแดงเงินตราต่างประเทศ

บุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ ออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า หนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐ ( 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ) หรือเทียบเท่าต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร

การตีราคาของศุลกากร

หากคุณมีใบเสร็จ ศุลกากรจะตีราคาภาษีนำเข้าของสินค้านั้นๆ ตามใบเสร็จ แต่ถ้าหากคุณไม่มีใบเสร็จ เจ้าหน้าที่จะดูจากฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ทางการของสินค้าแบรนด์เนมและเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ที่จำหน่ายสินค้าชนิดนั้น

อัตราการคิดภาษีนำเข้าของศุลกากร

สินค้าที่คุณซื้อจากต่างประเทศ หรือสินค้าปลอดภาษีที่คุณซื้อจากร้าน duty free ทั้งขาออกและขาเข้านั้น หากทั้งหมดมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 20,000 บาท คุณจะต้องเสียภาษีศุลกากรตามพิกัดศุลกากร ดังนี้
• กระเป๋าแบรนด์เนม 20% ของราคาตามใบเสร็จ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• รองเท้า 30% ของราคาตามใบเสร็จ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• นาฬิกา 5% ของราคาตามใบเสร็จ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• โทรศัพท์ กล้อง และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สินค้าปลอดภาษีอากร

https://www.kingpower.com
ประกาศ และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

การตรวจสอบเที่ยวบิน

1. บรรจุสัมภาระของคุณทั้งหมดรวมถึงกระเป๋าถือ โดยทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
2. เมื่อคุณมาถึงที่สนามบินดูที่หน้าจอแสดงผลข้อมูลการบินสำหรับข้อมูลแถวเช็คอินสายการบินของคุณ
3. เข้าสู่เคาน์เตอร์เช็คอินพร้อมเอกสารการเดินทางของคุณ (หนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบินและบัตรประชาชน และวีซ่าหากมี)
4. ตรวจสอบว่าคุณได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ถูกต้องและเอกสารการเดินทางของคุณเป็นไปตามลำดับก่อนออกจากเคาน์เตอร์เช็คอิน
5. อย่าลืมไปที่ประตูขึ้นเครื่องของคุณก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเครื่อง
เนื่องจากการดำเนินงานและข้อกำหนดในการเช็คอินแตกต่างกันไปตามสายการบินโปรดตรวจสอบกับตัวแทนสายการบินของคุณ

การเช็คอินและกระเป๋าสัมภาระ

เช็คอินออนไลน์
• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินของคุณ คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้นานถึง 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ
เคาน์เตอร์เช็คอิน
• เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เตรียมเอกสารการเดินทาง บัตรประชาชน หนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบินหรือยืนยันการจองและวีซ่า (ถ้ามี)

ระบบความปลอดภัย

การตรวจคัดกรองความปลอดภัย
• ที่อาคารผู้โดยสารที่ 1 และ 2 จะมีการตรวจคัดกรองความปลอดภัย คุณจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองความปลอดภัยและนำกระเป๋าเข้าเอ็กซ์เรย์ด้วย
• เตรียมหนังสือเดินทางและบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณสำหรับการตรวจสอบที่ประตู
• วางของเหลว สเปรย์ และเจล ของคุณลงในถาด
• วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต) และรายการที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจ เหรียญ) ในถาดแยกต่างหาก
• นำสิ่งที่ใส่ด้านนอกออก (เช่น เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว, เสื้อโค้ท), หมวกและรองเท้าส้นสูง
• วางกระเป๋าสัมภาระของคุณลงบนสายพานลำเลียง
• เดินผ่านเข้าเครื่องตรวจจับโลหะ โปรดทราบว่าคุณอาจต้องผ่านกระบวนการคัดกรองความปลอดภัยขั้นสูงหากจำเป็น

ข้อจำกัดสัมภาระ

รายการที่ต้องห้าม
สิ่งที่คุณจะต้องไม่นำขึ้นเครื่อง
• อาวุธปืน (เช่น แบบจำลองและของเล่น)
• วัตถุระเบิด (เช่น ดอกไม้ไฟพลุหรือปืนของเล่น)
• ก๊าซ (เช่นถังก๊าซอัด, แก๊สน้ำตา, สเปรย์พริกไทยหรือสเปรย์ในครัวเรือน)
• วัสดุที่ติดไฟได้ (เช่นเบนซิน, น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีน้ำหนักเบา, สี, ทินเนอร์, ไม้ขีดไฟ, ไฟแช็คหรือกาวไวไฟ)
• พิษ (เช่นสารกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมลง)
• สารกัดกร่อน (เช่นแบตเตอรี่, ปรอทหรือน้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)
• สินค้าอันตรายอื่น ๆ (เช่นวัสดุแม่เหล็กหรือสารกัมมันตภาพรังสีหรือสารพิษหรือสารติดเชื้อเช่นตัวอย่างการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ)

LAGs ของเหลว สเปรย์และเจล

• ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ กรณีเป็นของส่วนตัว หากต้องการนำติดตัวขึ้นเครื่องบินต้องบรรจุในภาชนะที่จุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (กรณีภาชนะความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ของเหลวที่บรรจุอยู่แม้จะไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ก็ไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปในห้องโดยสารอากาศยาน)
• บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสที่เปิด-ปิดได้ (ถุงซิปล็อก) และโดยปริมาตรไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)
• ของเหลว เจล สเปรย์ที่มีความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ต้องบรรจุในกระเป๋าสัมภาระที่ท่านโหลดลงใต้ท้องเครื่อง
• ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

VAT refund

ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
1. ซื้อสินค้าที่ร้านค้ามีตราสัญลักษณ์
- ซื้อสินค้าที่ร้านค้ามีตราสัญลักษณ์
- ซื้อสินค้าจากร้านค้าแห่งเดียวกันในแต่ละวัน มูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สินค้าที่ซื้อต้องนำออกนอกประเทศไทยทางท่าอากาศยานนานาชาติ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยจะเริ่มนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
- ขอคำร้องคืนภาษี(แบบภ.พ.10) และต้นฉบับใบกำกับภาษีจากร้านค้าในวันที่มรการซื้อสินค้า
2. ตรวจรับรองสินค้า ณ เคาน์เตอร์ศุลกากร
- นำสินค้าตามแบบ ภ.พ.10 พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษีให้เจ้าพนักงานศุลกากร ตรวจรับรองสินค้าและประทับตราในวันที่เดินทางออกนอกประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต, หาดใหญ่, อู่ตะเภา, กระบี่, สมุย, สุราษฏร์ธานี, และเชียงราย)
3. คืนภาษี ณ สำนักงานคืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้นักท่อวงเที่ยว
- หลังจากผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางแล้ว ขอคืนภาษีได้ที่สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยยื่นแบบ ภ.พ.10 ที่ได้รับการตรวจรับรองสินค้าและประทับตรา จากศุลกากร พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี
- สินค้าราคาแพง เช่น สินค้าประเภท อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตาและปากกา ที่มีมูลค่าสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หลังผ่านการตรวจประทับตราจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรและประทับตราใบแบบ ภ.พ.10 อีกครั้งหนึ่ง
- หากจำนวนเงินภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 30,00 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นเงินสด(บาท) ดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
- หากจำนวนเงินภาษีที่ ขอคืนเกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
Don’t have a boarding pass
ถ้าไม่มีบัตรผ่าน

Select Airlines
เลือกสายการบิน
Thai Air Asia
Bangkok Airway
Thai Lion Air
Donghai Airline
TUI UK

Things to Do สิ่งที่ต้องทำ
ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นแหล่งชอปปิ้งและร้านอาหารคุณจะพบสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ
สามารถดูได้จากสถานที่ท่องเที่ยว https://thai.tourismthailand.org/about-tat

Free-to-use Rest Areas
พื้นที่พักผ่อนฟรีสำหรับการใช้งาน
Free to use snooze Lounge

Terminal 1
สามารถพักผ่อนได้ที่ ตรง โถงกลาง Terminal 1

Terminal 2
1.สามารถมาพักผ่อนได้ ที่ โถงกลางTerminal 2 จะมีเก้าอี้บริการฟรี
2.สามารถมาพักผ่อนได้ ที่ จุดรอรับกระเป๋า ทั้ง 2 ฝั่งจะมีเก้าอี้บริการฟรี

Pay-per-use Lounges
พื้นที่ให้เช่าตามการใช้
Terminal 1
-

Terminal 2
-

Airline Louges
ห้องรับรองของสายการบิน
Airline lounges at Terminal 1
-

Airline lounges at Terminal 2
Bangkok Airway Lounges เป็นของตัวเอง
การขนส่งสาธารณะ
รถไฟ
จากสนามบินอู่ตะเภา ไป กรุงเทพ
หากต้องการไปกรุงเทพ ให้ไปที่สถานีรถไฟพลูตาหลวง ขบวนที่ 998 พลูตาหลวง – กรุงเทพ เวลา 15.50 น.

จากกรุงเทพ ไป สนามบินอู่ตะเภา
หากต้องการไปสนามบินอู่ตะเภา ให้ไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ขบวนที่ 997 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง เวลา 06.45 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.railway.co.th/main/train/banputaluangT997.html

มินิบัส
จากสนามบินอู่ตะเภา – ชลบุรี ราคาเริ่มต้น 32 – 250 บาท
จากสนามบินอู่ตะเภา – เกาะช้าง – ตราด ราคา 250 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 082-9268769

U-TAPAO AIRPORT LIMOUSINE
รถตู้จอย ราคา 250/ท่าน ถึงพัทยา ส่งถึงที่พัก
Taxi เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามระยะทาง
ทั้ง Taxi และ รถตู้จอย มีระบบ GPS และกล้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบผ่านสำนักงานได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-636-3282 , 061-235-6291
เฟซบุ๊ค : UTAPAO AIRPORT LIMOUSINE

เรียนท่านผู้โดยสารและท่านผู้มาใช้บริการ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะทำการปรับเส้นทางการเดินรถเข้าออกท่าอากาศยานดังนี้
1.ในการเข้าสู่ท่าอากาศยานนั้น ยังคงเส้นทางเดิม คือ ถนนหมายเลข 3126 > เลี้ยวซ้ายเข้าประตูนานาชาติ > วิ่งตรงมาจนพบวงเวียน>เลี้ยวซ้ายที่วงเวียน > วิ่งตรงจนสุดถนน > บังคับเลี้ยวขวา > เลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อเข้าสู่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร
2. ในการออกจากท่าอากาศยาน สู่ถนนหมายเลข 3126 ปรับเส้นทางจากเดิมที่วิ่งตรงไปสุดถนน เป็น ออกจากอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่1 และ 2 > เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนตัดใหม่ > เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าวงเวียน > ถึงวงเวียนวนขวาเพื่อออกประตูนานาชาติ > เข้าสู่ถนน 3126

ทางท่าอากาศยานอู่ตะเภาเรามีมินิบัสรับส่งผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก
ตารางการเดินรถสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซร์ www.utapao.com
ทั้งนี้ยังมีรถเช่าไว้ให้บริการ

ความช่วยเหลือพิเศษ

ที่สนามบิน

บริการรถเข็นคนพิการ
เคาน์เตอร์บริการข้อมูลและบริการลูกค้าของเรามีเก้าอี้ล้อเลื่อนให้กับผู้โดยสารโดยให้บริการฟรี หรือ คุณอาจร้องขอโดยตรงไปยังสายการบินของคุณสำหรับบริการรถเข็นคนพิการและผู้ดูแลในเวลาที่ทำการจองเที่ยวบินหรือระหว่างการเช็คอิน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ สายการบินกำหนด

บริการทางการแพทย์
ผู้โดยสารสามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และได้รับบริการอย่างดีโดยทีมแพทย์จาก คลินิกกรุงเทพพัทยา โดยมีข้อมูลดังนี้

คลินิกกรุงเทพพัทยา เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 – 16.00 น. (อนาคตให้บริการ 24 ชั่วโมง)
ผู้โดยสารต่างชาติ สามารถใช้ พาสปอร์ต เพื่อขอเข้ารับบริการทางการแพทย์
ผู้โดยสารชาวไทย สามารถใช้ - บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการ
- พาสปอร์ต
- บัตรประกัน กรณีใช้สิทธิประกัน

ราคาหัตถการรักษาพยาบาล
1. ค่าตรวจแพทย์ทั่วไป 200 บาท
2. ล้างแผลทั่วไป 300 บาท
3. เย็บแผลทั่วไป 2,500 บาท
4. ผ่าฝี 1,600 บาท
5. ถอดเล็บ 1,500 บาท
6. ตัดไหม 1,000 บาท

หมายเหตุ : เป็นราคาหัตถการเบื้องต้นไม่รวมค่ายากลับบ้าน

ห้องละหมาด
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา มีห้องละมาดไว้ให้สำหรับชาวมุสลิมได้เข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสายการบิน
หากคุณมีคำขอเฉพาะเช่นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบใด ๆ บนเที่ยวบินของคุณ พันธมิตรสายการบินของเราจะสามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดการพิเศษของคุณ ค้นหารายละเอียดการติดต่อได้ที่หน้าสายการบินของเรา


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.