About Us

History Vision Mission/Strategy Structure Administrator Policy Measure กฎระเบียบนโยบาย Development Plan การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกัน


หัวข้อประกาศ ดาวน์โหลด
กฎอนามัยระหว่างประเทศปี 2548
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคเมอร์ส
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดซิกา


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.