About Us

History Vision Mission/Strategy Structure Administrator Policy Measure กฎระเบียบนโยบาย Development Plan การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ นโยบาย


กฎหมายการเดินอากาศ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พระราชกำหนด
พระราขกฤษฎีกา
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร (Protection of Passenger Rights)
กฎหมายการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
กฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับการให้เป็นไปตามอนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. 1999
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.