About Us

History Vision Mission/Strategy Structure Administrator Policy Measure กฎระเบียบนโยบาย Development Plan การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด


หัวข้อประกาศ ดาวน์โหลด
แนวทางในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.