About Us

History Vision Mission/Strategy Structure Administrator Policy Measure กฎระเบียบนโยบาย Development Plan การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
ประธานกรรมการ/ผู้บัญชาการทหารเรือ
×

ประวัติคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา


พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการ/ผู้บัญชาการทหารเรือ

๑. ชื่อ (ยศ) - ชื่อสกุล พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

๒. วัน เดือน ปีเกิด ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓

๓. ประวัติการศึกษา

    - โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๑๘)

    - โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ ๗๕)

    - หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน โรงเรียนพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๒๗)

    - หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีผิวน้ำ

    - เสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๕๓)

    - วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๓๕)

    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รุ่นที่ ๕๕)

    - Oxford Program on Negotiation (Oxford Program on Negotiation)

๔. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

    - ผู้บัญชาการทหารเรือ

๕. ประวัติการทำงาน

    - ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

    - ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

    - หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ

    - นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

    - ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

    - ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

    - ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

    - ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ

    - เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

    - รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๓

    - ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

    - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

    - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

    - เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

    - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

    - เสนาธิการทหารเรือ

    - รองผู้บัญชาการทหารเรือ

๖. หมายเลขโทรศัพท์

    - ๐ ๒๔๗๒ ๗๗๔๑พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล
คณะกรรมการ/รองผู้บัญชาการทหารเรือ
×

ประวัติคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา


พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล คณะกรรมการ/รองผู้บัญชาการทหารเรือ

๑. ชื่อ (ยศ) - ชื่อสกุล พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล

๒. วัน เดือน ปีเกิด ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๑

๓. ประวัติการศึกษา

    - โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๑๘)

    - โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ ๗๕)

    - เสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ ๕๓) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

    - วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๓๕)

    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รุ่นที่ ๕๕)

    - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ ๒๐)

๔. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

    - รองผู้บัญชาการทหารเรือ

๕. ประวัติการทำงาน

    - ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

    - ผู้อำนวยการกองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

    - รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

    - เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (อัตรา พลเรือตรี)

    - เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

    - เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (อัตรา พลเรือโท)

    - รองเสนาธิการทหารเรือ

    - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

    - ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

๖. หมายเลขโทรศัพท์

    - ๐๘ ๙๙๘๕ ๒๔๕๖

พล.ร.อ.นพดล สุภากร
คณะกรรมการ/ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
×

ประวัติคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา


พล.ร.อ.นพดล สุภากร คณะกรรมการ/ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๑. ชื่อ (ยศ) - ชื่อสกุล พลเรือเอก นพดล สุภากร

๒. วัน เดือน ปีเกิด ๑๐ กันยายน ๒๕๐๒

๓. ประวัติการศึกษา

    - โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๑๘)

    - โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ ๗๕)

    - เสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ ๕๓) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

    - หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีผิวน้ำ

    - วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๓๗)

    - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (รุ่นที่ ๖)

    - หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รุ่นที่ ๕๖)

    - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (รุ่นที่ ๒๓)

    - หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ ๑)

๔. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

    - ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๕. ประวัติการทำงาน

    - ผู้บังคับการเรือ ต.๙๕ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

    - ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

    - ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ

    - ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและสารสนเทศ กองเรือยุทธการ

    - ผู้บังคับการกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

    - ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

    - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

    - เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

    - เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

    - ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

    - รองเสนาธิการทหาร

    - ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๖. หมายเลขโทรศัพท์

    - ๐๘๙ ๐๖๖ ๔๘๖๓พล.ร.ท.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา
×

ประวัติคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา


พล.ร.ท.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

๑. ชื่อ (ยศ) - ชื่อสกุล พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล

๒. วัน เดือน ปีเกิด ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๓

๓. ประวัติการศึกษา

    - โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๒๐)

    - โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ ๗๗)

    - โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

    - ศิษย์การบิน โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

    - โรงเรียนพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

    - เสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

    - วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๔. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

    - ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

๕. ประวัติการทำงาน

    - เสนาธิการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

    - รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

    - ฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

    - ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

    - ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

๖. หมายเลขโทรศัพท์

    - ๐๓๘ - ๒๔๕๙๐๘

พล.ร.ต.สมชาย แท่นนิล
คณะกรรมการ/
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ
×

ประวัติคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา


พล.ร.ต.สมชาย แท่นนิล คณะกรรมการ/ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

๑. ชื่อ (ยศ) - ชื่อสกุล พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล

๒. วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๓

๓. ประวัติการศึกษา

    - หลักสูตรนักเรียนจ่า (ชั้นปีที่ ๑) โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

    - โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๒๑)

    - โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ ๗๘)

    - หลักสูตรการยังชีพในป่า, การโดดร่มพาราเซล โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

    - หลักสูตรศิษย์การบิน โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

    - หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานหน้า โรงเรียนการบิน กองวิทยาการ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ

    - หลักสูตรข่าวกรองทางอากาศ โรงเรียนการบิน กองวิทยาการ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ

    - หลักสูตรพรรคนาวิน

    - เสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๕๕)

    - วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๓๙)

๔. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

    - ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

๕. ประวัติการทำงาน

    - เสนาธิการกองการบินทหารเรือ

    - รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

    - ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๖. หมายเลขโทรศัพท์

    - ๐๘๙ ๙๔๒ ๙๓๘๘

พล.ร.ต.เกริกไชย วจนภรณ์
คณะกรรมการ/
รองปลัดบัญชีทหารเรือ
×

ประวัติคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา


พล.ร.ต.เกริกไชย วจนภรณ์ คณะกรรมการ/รองปลัดบัญชีทหารเรือ

๑. ชื่อ (ยศ) - ชื่อสกุล พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์

๒. วัน เดือน ปีเกิด ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๔

๓. ประวัติการศึกษา

    - โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่น ๒๒)

    - โรงเรียนนายเรือออสเตรเลีย

    - หลักสูตรนายทหารปราบเรือดำน้ำ

    - หลักสูตรยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ

    - หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

    - หลักสูตรพรรคนาวิน โรงเรียนพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

    - หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน

    - เสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๕๕)

    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

    - หลักสูตรสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (MIS)

    - หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)

    - วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (รุ่นที่ ๔๕)

๔. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

    - รองปลัดบัญชีทหารเรือ

๕. ประวัติการทำงาน

    - หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

    - ผู้บังคับการเรือหลวงประแส กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

    - หัวหน้าแผนกสื่อสาร กองบังคับการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

    - หัวหน้าแผนกการปราบเรือดำน้ำและตอร์ปิโด กองฝึกการอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

    - หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ

    - หัวหน้ากองฝึกปฏิบัติการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

    - รองผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมยุทธการทหารเรือ

    - ผู้อำนวยการกองโครงการ สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

    - ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย/แคนเบอร์รา

    - รองผู้อำนวยการสำนักจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

    - รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

    - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

๖. หมายเลขโทรศัพท์

    - ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๔๖

ผู้แทนสำนักงบประมาณ/
คณะกรรมการ


ผู้แทนกระทรวงการคลัง/
คณะกรรมการCopyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.