About Us

History Vision Mission/Strategy Structure Administrator Policy Measure กฎระเบียบนโยบาย Development Plan การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
ประธานกรรมการ/ผู้บัญชาการทหารเรือ
พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล
คณะกรรมการ/รองผู้บัญชาการทหารเรือ


พล.ร.อ.นพดล สุภากร
คณะกรรมการ/ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พล.ร.ท.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา


พล.ร.ต.สมชาย แท่นนิล
คณะกรรมการ/
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ


พล.ร.ต.เกริกไชย วจนภรณ์
คณะกรรมการ/
รองปลัดบัญชีทหารเรือ


ผู้แทนสำนักงบประมาณ/
คณะกรรมการ


ผู้แทนกระทรวงการคลัง/
คณะกรรมการCopyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.