ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป


บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา และ นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับ


โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ อ่านเพิ่มเติม

×

News

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯโปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

    ซึ่งจาก7สถานที่ที่ห้ามบินใกล้นั้น ท่าอากาศยานของเราเข้าข่ายไปทั้งสิ้น 6 ข้อ คือ เป็นสนามบิน,สถานที่ราชการ,เขตพระราชฐาน,ฐานทัพ,โรงพยาบาลและเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย

หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


*ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการเดินทางเข้าสนามบินแต่อย่างใด*

*ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องทำการใช้งานโดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรฯ ให้ทำการติดต่อเพื่อขออนุญาตกับกองการบินทหารเรือก่อน โทรศัพท์ - 038-245666 , 038-245184 ต่อ - 35095-6*


[จัดทำโดย กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กทภ.]


FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง อ่านเพิ่มเติม

×

News

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง


FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

    FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง


Power Bank ที่นำใส่กระเป๋าขึ้นอากาศยานต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่ระบุจำนวน

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่เกิน 2 ก้อน

Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นอากาศยาน


* ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้


สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน 140 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ

คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสที 20 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ

Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๑

ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานที่ Seletar Aerospace Park , Rolls Royce Seletar Campus , SIA Engineering (SIAEC) และ Advance Remanufacturing Technology Centre (ARTC)

พลเรือตรี  วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติเป็นร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.