ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน ๑๓๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน ๑๓๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปโดย ร.ท.กฤษดา กุลณาวรรณ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับง


การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1

เรียนท่านผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่
อ่านเพิ่มเติม

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่เรียนท่านผู้โดยสาร
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารดังนี้
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่1 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาออก(Departure)ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่2 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้า(Arrival) ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
(ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ส่งผู้โดยสารเดินทางทั้งหมดที่อาคาร1 รับผู้โดยสารทั้งหมดที่อาคาร2)
-----------------------------------------------
Dear Passengers,
Utpao Airport Authority would like to inform you that our airport change service area starting as follows:
    -Terminal 1 will be service area for all departure passengers, both domestic and international.
    -Terminal 2 will be service area for all arrival passengers, both domestic and international.
(so as for the convenience in dropping off departure passengers at Terminal1, and in picking up arrival passengers at Terminal 2)


การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า) ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาออกทั้งหมดและทำการย้ายพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิม ไปยังอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่2(อาคารใหม่) อ่านเพิ่มเติม

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า)    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า) ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาออกทั้งหมด และทำการย้ายพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิม ไปยังอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่2(อาคารใหม่)

โดยในการนี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาให้สิทธิประกอบการในการให้บริการต่างๆในบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิมทั้งหมด

ซึ่งการยกเลิกสัญญานี้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาให้สิทธิประกอบการฯ ระหว่างการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัทผู้ให้บริการฯ

ซึ่งการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการคัดเลือกผู้ให้บริการใหม่ โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณา เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ รวมทั้งภาพลักษณ์และความเป็นมาตรฐานของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นสำคัญ


สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน SL1934 จากท่าอากาศยานฉางซา ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-900 อ่านเพิ่มเติม

×

News

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

ด้วยเที่ยวบิน SL1934 จากท่าอากาศยานฉางซา ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-900

โดยทางสายการบินได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสายการบิน และคณะผู้บริหารท่าอากาศยาน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้นจะทำการบินในช่วงแรกแบบเช่าเหมาลำ จากนั้นจะพิจารณาดำเนินการเปิดเส้นทางบินแบบประจำต่อไป โดยทุกเส้นทางจะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 ทั้งหมด

(ภาพ-ข่าว โดย สสท.กทภ.)


ขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

ตั้งแต่ประตูนานาชาติจนถึงท่าอากาศยาน นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2561

จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน อ่านเพิ่มเติม

×

News

เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ตั้งแต่ประตูนานาชาติจนถึงท่าอากาศยาน นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ่านเพิ่มเติม

×

News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน อ่านเพิ่มเติม

×

News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)


บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

    ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของ BIC ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นาวาเอกณรงค์ นิลน้ำเพชร เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับCopyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.