ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม

×

News

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๕๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดย ร.ท.อัมรินทร์ มณีนพรัตน์ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง (Fiscal Policy Research Institute Foundation) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม

×

News

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง (Fiscal Policy Research Institute Foundation) จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี มี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

    ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดย ร.ท.อัมรินทร์ มณีนพรัตน์ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี น.อ.รตน วันภูงา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน ๑๓๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน ๑๓๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปโดย ร.ท.กฤษดา กุลณาวรรณ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1

เรียนท่านผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่
อ่านเพิ่มเติม

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่เรียนท่านผู้โดยสาร
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารดังนี้
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่1 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาออก(Departure)ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่2 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้า(Arrival) ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
(ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ส่งผู้โดยสารเดินทางทั้งหมดที่อาคาร1 รับผู้โดยสารทั้งหมดที่อาคาร2)
-----------------------------------------------
Dear Passengers,
Utpao Airport Authority would like to inform you that our airport change service area starting as follows:
    -Terminal 1 will be service area for all departure passengers, both domestic and international.
    -Terminal 2 will be service area for all arrival passengers, both domestic and international.
(so as for the convenience in dropping off departure passengers at Terminal1, and in picking up arrival passengers at Terminal 2)


การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า) ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาออกทั้งหมดและทำการย้ายพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิม ไปยังอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่2(อาคารใหม่) อ่านเพิ่มเติม

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า)    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า) ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาออกทั้งหมด และทำการย้ายพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิม ไปยังอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่2(อาคารใหม่)

โดยในการนี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาให้สิทธิประกอบการในการให้บริการต่างๆในบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิมทั้งหมด

ซึ่งการยกเลิกสัญญานี้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาให้สิทธิประกอบการฯ ระหว่างการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัทผู้ให้บริการฯ

ซึ่งการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการคัดเลือกผู้ให้บริการใหม่ โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณา เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ รวมทั้งภาพลักษณ์และความเป็นมาตรฐานของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นสำคัญCopyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.