ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

  ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือการก่อวินาศกรรม (Contingency Plan Exercise “Sabotage” : CPES 2019) ประจำปี ๒๕๖๒

×

News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือการก่อวินาศกรรม (Contingency Plan Exercise “Sabotage” : CPES 2019) ประจำปี ๒๕๖๒    ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือการก่อวินาศกรรม (Contingency Plan Exercise “Sabotage” : CPES 2019) ประจำปี ๒๕๖๒ น.อ. นพดล สมชื่อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในการฝึกซ้อม โดยมี กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่าอากาศยานอู่ตะเภา หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ณ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุของท่าอากาศยาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


  นาวาเอกกู้เกียรติ มิ่งรัชตะ ผอ.กองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน นาวาเอก เถกิง สิทธิเสรี ผอ.กองมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และ น.ส.นิติพร รัตนปกรณ์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

×

News

นาวาเอกกู้เกียรติ มิ่งรัชตะ ผอ.กองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน นาวาเอก เถกิง สิทธิเสรี ผอ.กองมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และ น.ส.นิติพร รัตนปกรณ์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข    วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นาวาเอกกู้เกียรติ มิ่งรัชตะ ผอ.กองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน นาวาเอก เถกิง สิทธิเสรี ผอ.กองมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และน.ส.นิติพร รัตนปกรณ์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Centers for Disease Control and Prevention:US CDC) พร้อมพญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล และคณะฯ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาด่านควบคุมโรคฯ ช่องทางเข้าออกประเทศ และให้ข้อเสนอะแนะการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน Joint External Evalution:JEE ณ การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง


  นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดการสัมนาเรื่องแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality(ASQ) ณ The Zign Hotel พัทยา

×

News

นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดการสัมนาเรื่องแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality(ASQ) ณ The Zign Hotel พัทยา    วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality(ASQ) ณ The Zign Hotel พัทยา เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการในระดับสากล


  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำคณะเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจวเข้าหารือและประชุมร่วมกับพลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

×

News

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำคณะเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจวเข้าหารือและประชุมร่วมกับพลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา    วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นำนายหม่า เจี้ยน ผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone : ZAEZ) และคณะ เข้าหารือและประชุมร่วมกับพลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในโอกาศลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกร่วมกันในอนาคต ณ ห้องรับรอง อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดการบรรยายเชิงวิชาการ เรื่องการจัดการความรู้องค์กร ณ โรงแรมสวอนเลค อ.สัตหีบ

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดการบรรยายเชิงวิชาการ เรื่องการจัดการความรู้องค์กร ณ โรงแรมสวอนเลค อ.สัตหีบ    วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานเปิดการบรรยายเชิงวิชาการ เรื่องการจัดการความรู้องค์กร ณ โรงแรมสวอนเลค อ.สัตหีบ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีการบริหารจัดการความรู้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ และการที่จะเก็บความรู้ในตัวบุคคล เพื่อให้ดำรงอยู่คู่กับองค์กรนั้น มีความสำคัญยิ่งกว่า จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีให้ยังคงอยู่ และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานต่อไป


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้าพิธีรับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้าพิธีรับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ    วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้าพิธีรับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๒ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ณ หอประชุมกองทัพอากาศ


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทวี โชคพิพัฒน์ทวี กรรมการบริษัท วีที มีเดีย จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทวี โชคพิพัฒน์ทวี กรรมการบริษัท วีที มีเดีย จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา    วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทวี โชคพิพัฒน์ทวี กรรมการบริษัท วีที มีเดีย จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรับรองคณะต่างๆที่มาเยี่ยมชมท่าอากาศยาน ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทองทศ ขวัญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลน์ แอนด์ คูล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมทำระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทองทศ ขวัญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลน์ แอนด์ คูล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมทำระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา    วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณทองทศ ขวัญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ไลน์ แอนด์ คูล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างซ่อมทำระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อรองรับการบริการของสนามบินที่กำลังเติบโต สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ และเตรียมการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสนามบินสากล ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


   พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณชัยยพล วรกิจธนาอิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone)

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณชัยยพล วรกิจธนาอิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone)    วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณชัยยพล วรกิจธนาอิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ตามมาตรฐานของสนามบิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณธัญเทพ ตะโกใหญ่ ผู้แทน บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS)

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณธัญเทพ ตะโกใหญ่ ผู้แทน บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS)    วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ คุณธัญเทพ ตะโกใหญ่ ผู้แทน บริษัท ฟิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) และสัญญาปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับจ่ายเครื่องปรับอากาศ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  เนื่องด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีการเพิ่มจุดตรวจและเพิ่มกำลังตระเวนพื้นที่มากขึ้น

×

News

เนื่องด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีการเพิ่มจุดตรวจและเพิ่มกำลังตระเวนพื้นที่มากขึ้น    เนื่องด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีการเพิ่มจุดตรวจและเพิ่มกำลังตระเวนพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งอาจมีการสุ่มตรวจรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ท่าอากาศยานฯ ทางท่าอากาศยานฯจึงขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว และขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มา ณ ที่นี้


  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขอใช้เส้นทางแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ ๑๔

×

News

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขอใช้เส้นทางแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ ๑๔    ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๔๓๐-๐๙๐๐ น. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขอใช้เส้นทางแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ ๑๔ (โดยจะใช้เส้นทางประตูนานาชาติอู่ตะเภา-ฝูงเฮลิคอปเตอร์-หาดนภาธาราภิรมย์แล้วกลับออกประตูนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อไปค่ายเจษฎาต่อไป) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องเข้าออกประเทศท่าอากาศยานอู่ตะเภา ครั้งที่ ๒

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องเข้าออกประเทศท่าอากาศยานอู่ตะเภา ครั้งที่ ๒    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ น. การท่าอากาศยานอู่ตะเภาร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องเข้าออกประเทศท่าอากาศยานอู่ตะเภา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในการประชุม เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานด้านป้องกัน และควบคุมโรคในปีงบประมาณที่ผ่านมา


   พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

×

News

พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์    เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. พลเรือตรี กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แด่ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ประกอบกิจการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


   กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท เซ็นทรัล ดีเอฟเอส จำกัด โดย คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิเพื่อประกอบกิจการโครงการร้านค้าและบริการ ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท เซ็นทรัล ดีเอฟเอส จำกัด โดย คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิเพื่อประกอบกิจการโครงการร้านค้าและบริการ ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒    วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท เซ็นทรัล ดีเอฟเอส จำกัด โดย คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิเพื่อประกอบกิจการโครงการร้านค้าและบริการ ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ มีพื้นที่ในการบริหารทั้งหมด 1,400.5 ตร.ม. ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม อาทิเช่น Auntie Anne’s, KFC, Segafredo, Mr. Cup T, Amazon, Coffee World, New York Deli, Drinks & Quick Bites และร้านขายสินค้า จากแบรนด์หลากหลาย อาทิ Central DFS Shop ที่มีทั้งสินค้าไทย สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอางค์ สินค้าสำหรับเดินทาง ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว, ร้าน Thai Favourites ที่รวมผลิตภัณฑ์อาหารไทยและขนมไทยที่ขึ้นชื่อ, B2S, Boots, ร้านขายของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมี เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตรา และร้านจำหน่ายซิมโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยว และผู้มาใช้บริการ ซึ่งการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เชื่อมั่นว่า บริษัท เซ็นทรัล ดีเอฟเอส จำกัด จะสามารถพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ ให้คุณภาพเทียบเท่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้


   พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด โดย คุณฟูศักดิ์ ธรรมสุเมธ ผู้อำนวยการส่วนงานรัฐกิจสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย ได้ลงนามในสัญญา ให้สิทธิประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (duty free) ในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด โดย คุณฟูศักดิ์ ธรรมสุเมธ ผู้อำนวยการส่วนงานรัฐกิจสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย ได้ลงนามในสัญญา ให้สิทธิประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (duty free) ในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒    วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕๐๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด โดย คุณฟูศักดิ์ ธรรมสุเมธ ผู้อำนวยการส่วนงานรัฐกิจสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย ได้ลงนามในสัญญา ให้สิทธิประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (duty free) ในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินทั้งใน และระหว่างประเทศ ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการ จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร กระทรวงกลาโหมจึงอนุมัติ ให้สิทธิประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (duty free) ให้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ด้วยกระบวนการประมูลที่มีขั้นตอนชัดเจน มีความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ของกองทัพเรือ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภากำลังเร่งก่อสร้างหลังคาลานจอดรถยนต์ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภากำลังเร่งก่อสร้างหลังคาลานจอดรถยนต์ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ    การท่าอากาศยานอู่ตะเภากำลังเร่งก่อสร้างหลังคาลานจอดรถยนต์ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกในระยะเวลาก่อสร้าง


  ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมทางเดินบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๑ และ ๒

×

News

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมทางเดินบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๑ และ ๒    อัพเดทภาพถ่ายความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมทางเดินบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๑ และ ๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้ ทั้งนี้การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะไม่หยุดพัฒนาเพื่อคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าพบ ผู้บริหารสายการบิน Royal flight ณ สำนักงานใหญ่ของสายการบินในกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย

×

News

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าพบ ผู้บริหารสายการบิน Royal flight ณ สำนักงานใหญ่ของสายการบินในกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย     วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าพบ ผู้บริหารสายการบิน Royal flight ณ สำนักงานใหญ่ของสายการบินในกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าและการพัฒนาของสนามบินในอนาคต และได้หารือร่วมกันในการทำการตลาด โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้ตอบรับความพึงพอใจของผู้โดยสารและสายการบินได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้เพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้มีจำนวนมากขึ้น โดยสอดรับกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC ) อีกด้วย


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    ในวันที่ ๒๙ เม.ย.- ๑ พ.ค.๖๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้มีประสิธิภาพมากขึ้น โดยมี พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธาน ณ โรงแรม เอ วัน สตาร์ จ.ชลบุรี


  นาวาเอก เถกิง สิทธิเสรี ผบ.สนบ.กบร.กร.เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของสนามบินอู่ตะเภา

×

News

นาวาเอก เถกิง สิทธิเสรี ผบ.สนบ.กบร.กร.เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของสนามบินอู่ตะเภา    เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ นาวาเอก เถกิง สิทธิเสรี ผบ.สนบ.กบร.กร.เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งดำเนินการโดยแผนกข่าวอากาศ กองปฏิบัติการฐานบิน สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ จากการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์    ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สิน ก่อวินาศกรรมในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้มาใช้บริการอีกระดับหนึ่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ ๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดระยอง ๖. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๗. เจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตระเวน กรมนาวิกโยธิน


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานร่วมกับ กรรมการผู้จัดการบริษัท BAGS Ground Services ในพิธีเปิด ห้องรับรองพิเศษ The Cabin lounge

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานร่วมกับ กรรมการผู้จัดการบริษัท BAGS Ground Services ในพิธีเปิด ห้องรับรองพิเศษ The Cabin lounge    ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานร่วมกับ กรรมการผู้จัดการบริษัท BAGS Ground Services ในพิธีเปิด ห้องรับรองพิเศษ The Cabin lounge เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เนื่องด้วยปัจจุบันท่าอากาศยานของเรา มีจำนวนเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีห้องรับรองพิเศษ จะสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร ในการพักผ่อนหรือเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นเครื่องเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องรับรองนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทาง และขนส่งทางอากาศของภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากลต่อไป


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด โดย นายมานพ จรัลวณิชวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกัน

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด โดย นายมานพ จรัลวณิชวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกัน    วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น. กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด โดย นายมานพ จรัลวณิชวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตามมาตรฐานของสนามบิน ลดมลภาวะและอนุรักษณ์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  สายการบิน LOONG AIR ได้ทำการบินเที่ยวแรกในเที่ยวบิน GJ8959 จากเมืองซีอาน ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

×

News

สายการบิน LOONG AIR ได้ทำการบินเที่ยวแรกในเที่ยวบิน GJ8959 จากเมืองซีอาน ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ น. สายการบิน LOONG AIR ได้ทำการบินเที่ยวแรกในเที่ยวบิน GJ8959 จากเมืองซีอาน ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยมี พล ร.ท.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ สายการบิน LOONG AIR ได้เปิดเส้นทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสัปดาห์ละ ๓ เที่ยวบิน ในวัน จันทร์ พุธ และเสาร์


  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีงานเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

×

News

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีงานเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีงานเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยกระดับการให้บริการไปรณีย์ในสนามบิน ตามวิสัยทัศน์ของ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือ "เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e – Commerce Logistics ครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก" โดยมี พล ร.ท.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และ นายธนิตศักดิ์ สุระแสงประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๒ ร่วมเป็นประธาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชน และผู้ใช้บริการในการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้ผู้ใช้บริการได้รับคุณภาพและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไปรษณีย์กับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาและประชาชนผู้ใช้บริการ


  ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท นิสเซอิ แอบซ่า จำกัด ลงนามความร่วมมือการก่อสร้างอาคารจอดรถในการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถยนต์ให้เป็นอาคารจอดรถที่ได้มาตรฐาน

×

News

ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท นิสเซอิ แอบซ่า จำกัด ลงนามความร่วมมือการก่อสร้างอาคารจอดรถในการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถยนต์ให้เป็นอาคารจอดรถที่ได้มาตรฐาน    วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ กองทัพเรือ โดยพลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ บริษัท นิสเซอิ แอบซ่า จำกัด โดยนายเจษฎา ดาวแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามความร่วมมือการก่อสร้างอาคารจอดรถในการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถยนต์ให้เป็นอาคารจอดรถที่ได้มาตรฐาน ภายในพื้นที่รับผิดชอบของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยจะร่วมกันพัฒนาให้รองรับกับจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการของท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  กองทัพเรือ ร่วมมือ ทีโอที พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่าอากาศยานอู่ตะเภา สู่ศูนย์กลาง การขนส่งทางอากาศภาคตะวันออกในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

×

News

กองทัพเรือ ร่วมมือ ทีโอที พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่าอากาศยานอู่ตะเภา สู่ศูนย์กลาง การขนส่งทางอากาศภาคตะวันออกในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย    กองทัพเรือ ร่วมมือ ทีโอที พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่าอากาศยานอู่ตะเภา สู่ศูนย์กลาง การขนส่งทางอากาศภาคตะวันออกในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ บมจ.ทีโอที โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามความร่วมมือการให้บริการ Digital Infrastructure และ Digital Service ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง ๒ หน่วยงานร่วมงานจำนวนมาก การร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้มีเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อร่วมพัฒนา ท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากลตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


  พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ Mr.Alfiansyah ผู้อำนวยการ PT BIBJ Aerocity Development ซึ่งเป็นโครงการ Airportcity ที่สนามบิน West JAVA ประเทศอินโดนีเซีย

×

News

พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ Mr.Alfiansyah ผู้อำนวยการ PT BIBJ Aerocity Development ซึ่งเป็นโครงการ Airportcity ที่สนามบิน West JAVA ประเทศอินโดนีเซีย    วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ Mr.Alfiansyah ผู้อำนวยการ PT BIBJ Aerocity Development ซึ่งเป็นโครงการ Airportcity ที่สนามบิน West JAVA ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำข้อมูลการพัฒนาสนามบินและเมืองการบินภาคตะวันออกของสนามบินอู่ตะเภา ไปประกอบแนวความคิดการพัฒนาสนามบิน West JAVA ต่อไป


  พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นาวาเอกธเนศ ธีระชัยธัญศักดิ์ ผู้บังคับการสถานีการบิน กบร. ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษา จาก Farnborough International Limited

×

News

พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นาวาเอกธเนศ ธีระชัยธัญศักดิ์ ผู้บังคับการสถานีการบิน กบร. ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษา จาก Farnborough International Limited    วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นาวาเอกธเนศ ธีระชัยธัญศักดิ์ ผู้บังคับการสถานีการบิน กบร. ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษา จาก Farnborough International Limited ในการร่วมหารือและตอบข้อสอบถามตลอดจน นำชมพื้นที่ภายในอาคารพักผู้โดยสาร เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการที่ประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) จะเสนอตัวจัดงาน Farnborough International Airshow (FIA)


  คุณสุธรรม เพชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และคณะนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เกียรติมารับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและชมกิจการของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

×

News

คุณสุธรรม เพชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และคณะนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เกียรติมารับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและชมกิจการของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา    วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๓๐ น. คุณสุธรรม เพชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และคณะนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เกียรติมารับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและชมกิจการของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมี พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับและบรรยายกิจการ


  ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ย้าย ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศทั้งหมด จากอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑ มาใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ (อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่)

×

News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ย้าย ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศทั้งหมด จากอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑ มาใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ (อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่)    ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางการท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ย้าย ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศทั้งหมด จากอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑ มาใช้ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ (อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่)ทั้งหมด ซึ่งทุกเที่ยวบินได้มาใช้บริการ อาคารหลังใหม่ทั้งหมดแล้ว เพื่อบริการที่ดี และความสะดวกสบายในการเดินทาง ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท แจ๊ดส์คอม จำกัด

×

News

ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท แจ๊ดส์คอม จำกัด    วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท แจ๊ดส์คอม จำกัด โดย นายอนุสรณ์ เสาร์เสาวภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Computer Security) ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ของสนามบิน ป้องกันปัญหาการโจรกรรมทางไซเบอร์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมชมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมชมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒    วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ เยี่ยมชมงานก่อสร้าง ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปิดร้าน ในการที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ อย่างเต็มรูปแบบในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่


   ผอ.กปท.กทภ. เป็นผู้แทน ผอ.กทภ. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมบูรณาการกวดขันวินัยจราจรภายในพื้นที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

×

News

ผอ.กปท.กทภ. เป็นผู้แทน ผอ.กทภ. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมบูรณาการกวดขันวินัยจราจรภายในพื้นที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา    วันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผอ.กปท.กทภ. เป็นผู้แทน ผอ.กทภ. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมบูรณาการกวดขันวินัยจราจรภายในพื้นที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับ จนท.กองข่าว กองการบินทหารเรือ,จนท.กรมขนส่งทางบก จว.ชลบุรี,จนท.กรมขนส่งทางบก จว.ระยอง,จนท.ตำรวจท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานฯและ จนท.ตำรวจจราจร สภ.บ้านฉาง ในการหารือเกี่ยวกับมาตรการ การขนส่งทางบกให้เป็นไปตามที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภากำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการรถรับจ้างที่มาให้บริการ รับ-ส่งผู้โดยสาร ในท่าอากาศยานฯ และได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบของการท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้กับผู้มาให้บริการให้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะเชิญผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยว กิจการโรงแรมที่พัก ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการให้บริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวต่อไป


  พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2

×

News

พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2    วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ เยี่ยมชมงานก่อสร้าง ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ได้แก่ ระบบเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าสินค้าปลอดอากร ห้องพักรับรองสำหรับบุคคลสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเตรียมการทดสอบระบบงานบริการผู้โดยสารต่าง ๆ และเปิดใช้อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ อย่างเต็มรูปแบบในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมี พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นาวาเอก นพดล สมชื่อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ฯ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่


  บริษัท AIS ส่งมอบระบบ Video Analytics และ Mobile Application

×

News

บริษัท AIS ส่งมอบระบบ Video Analytics และ Mobile Application    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ หัวหน้าส่วนงานขายลูกค้าองค์กร และ คุณสุชาดา ตันติราพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้แทนจาก บริษัท AIS ส่งมอบระบบ Video Analytics และ Mobile Application ให้กับ
พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อใช้ยกระดับการให้บริการของท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็น Smart Airport Terminal ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและบุคคลทั่วไป ในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานอู่ตะเภา และใช้บริการด้านต่าง ๆ ในอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งเป็นท่าอากาศยานในประเทศแห่งแรกที่นำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าพบ ผู้บริหารสายการบินแอร์เอเชีย ณ สำนักงานใหญ่แอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหารือร่วมกันในการทำการตลาด

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าพบ ผู้บริหารสายการบินแอร์เอเชีย ณ สำนักงานใหญ่แอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหารือร่วมกันในการทำการตลาด    วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าพบ ผู้บริหารสายการบินแอร์เอเชีย ณ สำนักงานใหญ่แอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหารือร่วมกันในการทำการตลาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ในระดับสากล นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้มีจำนวนมากขึ้น โดยสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC ) ด้วย


   พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับนายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ฯ

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับนายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ฯ    วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ฯ ซึ่งมาเยี่ยมชมและฟังบรรยายความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อเตรียมการพัฒนาช่องทางเข้าออกสนามบินอู่ตะเภา โดยมีคณะแพทย์สาธารณสุข จนท.ตรวจคนเข้าเมือง จนท.กองมาตรฐาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ฯลฯ ให้การต้อนรับ ร่วมประชุมและนำชมพื้นที่อาคารพักผู้โดยสารระหว่างประเทศ


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และนายสถานีบริการภาคพื้น บ.การบินไทย อู่ตะเภา ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และนายสถานีบริการภาคพื้น บ.การบินไทย อู่ตะเภา ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์    วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และนายสถานีบริการภาคพื้น บ.การบินไทย อู่ตะเภา ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมกิจการและเตรียมการนำเครื่องบินเข้ามาฝึกบิน (school flight) ที่สนามบินอู่ตะเภา จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป


   พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ ๒) ให้การต้อนรับ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

×

News

พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ ๒) ให้การต้อนรับ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา    วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ ๒) ให้การต้อนรับ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ทสภ.ในส่วนของการกำหนดยุทธศาสตร์ท่าอากาศยาน การบริหารจัดการธุรกิจป้ายโฆษณา การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การดำเนินการทางการแพทย์ และการบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายการพาณิชย์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยาน ฝ่ายการแพทย์ และฝ่ายการท่าอากาศยาน บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ซึ่งการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ในระดับสากล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้น โดยสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC ) ด้วย


  พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับ คณะ ปล.กห.

×

News

พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับ คณะ ปล.กห.    เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับ คณะ ปล.กห.พร้อมด้วย พลเรือเอกนพดล ศุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผบ.ทร. ร่วมคณะต้อนรับโดย คณะ ปล.กห. เข้ารับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และดูพื้นที่โครงการในท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สปช.ทร.

×

News

พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สปช.ทร.    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๕ พลเรือโทลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สปช.ทร.โดยมี พลเรือโทอนุวัฒน์ สัมภวะผลปลัดบัญชีทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒


  นาวาเอกพิศิษฐ ทองทา ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการท่าอากาศยานและเป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานและการท่าเรือ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ ณ ห้องประชุมอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

นาวาเอกพิศิษฐ ทองทา ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการท่าอากาศยานและเป็นผู้แทนผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานและการท่าเรือ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ ณ ห้องประชุมอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น. นาวาเอกพิศิษฐ์ ทองทา ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานและการท่าเรือ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ ณ ห้องประชุมอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒


  พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าร่วมงาน AIS Digitial Intelligence Nation 2019 ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน

×

News

พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าร่วมงาน AIS Digitial Intelligence Nation 2019 ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าร่วมงาน AIS Digitial Intelligence Nation 2019 ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยร่วมเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ Mobile Application ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน ทั้งนี้สามารถ download application ได้จาก Play Store และ App Store


  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (สอต.) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

×

News

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (สอต.) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน    ผอ.กทภ.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่างสถาบันการบินพลเรือนและบริษัท Airbus และบริษัทพันธมิตร อีก 3 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (สอต.) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง สบพ. กับ บริษัท แอร์บัส ประเทศฝรั่งเศส และ บริษัทพันธมิตร อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีเนียร์ แอโร่สเปซ (ประเทศไทย), บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย และบริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ส (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม ในการนี้ สบพ. ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่างสถาบันการบินพลเรือนและบริษัท Airbus และบริษัทพันธมิตรอีก 3 แห่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความใจว่าด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. Mr. Jean François Laval รองประธานฝ่ายบริหาร ภูมิภาคเอเชีย บริษัท แอร์บัส Mr. Simon Shale ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเนียร์ แอโร่สเปซ (ประเทศไทย) Mr. Monty Richardson ประธานบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย และ Mr. GB Kohoutek หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภูมิภาคยุโรปและเอเชีย บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ส (ประเทศไทย) ซึ่งขอบเขตของความร่วมมือจะครอบคลุมในด้านการผลิตบุคลากรด้านการบิน โดยเฉพาะทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน การออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการฝึกอบรมนักบินพาณิชย์ โดยจะใช้เทคโนโลยีของแอร์บัส และพันธมิตรทั้ง 3 แห่ง เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ข้อมูลทางเทคนิค และตัวบุคลากรครูที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา ที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา โดยจะขอรับการรับรองตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency - EASA) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค -------------------


  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็ก ๒๕๖๒ จัดโดยกองการบินทหารเรือ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

×

News

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็ก ๒๕๖๒ จัดโดยกองการบินทหารเรือ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็ก ๒๕๖๒ จัดโดยกองการบินทหารเรือ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป พื้นที่จัดงานอยู่ในบริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๑๐๒ กองการบินทหารเรือ ในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการกลางแจ้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องบินปลดประจำการ รับชมการแสดงจากเด็กๆ และลุ้นของรางวัลมากมาย
*****************************************
กองกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๐๓๘-๒๔๕๙๐๔


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการงานตรวจค้นและ
รักษาความปลอดภัยทางเข้าเขตการบิน (Airside) ร่วมกับ
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการงานตรวจค้นและ
รักษาความปลอดภัยทางเข้าเขตการบิน (Airside) ร่วมกับ
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัยทางเข้าเขตการบิน (Airside) ร่วมกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยของสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด โดย นายกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวพัทธ์ธีรา
ลภัสเศรษฐศิริ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและบริการ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัยทางเข้าเขตการบิน (Airside) ร่วมกัน ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


  สายการบิน TUI Airways ได้ทำการบินเที่ยวแรกในเที่ยวบิน TOM 148 จากประเทศอังกฤษ มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

×

News

สายการบิน TUI Airways ได้ทำการบินเที่ยวแรกในเที่ยวบิน TOM 148 จากประเทศอังกฤษ มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สายการบิน TUI Airways ได้ทำการบินเที่ยวแรกในเที่ยวบิน TOM 148 จากประเทศอังกฤษ มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยมี พล ร.ท.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้การต้อนรับในครั้งนี้ สายการบิน TUI Airways ได้เปิดเส้นทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสัปดาห์ละ ๓ เที่ยวบิน จากเมืองต่างๆ ได้แก่ London Gatwick, Manchester และ Birmingham (ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเที่ยวบินได้จากเว็บไซต์ท่าอากาศยานอู่ตะเภา)


  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒

×

News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒    ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พล.ร.ต.กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วย น.อ.นพดล สมชื่อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ น.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สินและก่อวินาศกรรม และกวดขันวินัยจราจรผู้มาใช้บริการ โดยเป็นการบูรณาการร่วมของเจ้าหน้าที่ ๗ หน่วย ประกอบไปด้วย

๑. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ
๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบ้านฉาง
๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จ.ระยอง
๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ระยอง
๖. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๗.เจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตะเวน กรมนาวิกโยธิน

ด้าน พล.ร.ต.กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่าอากาศยานนานาชาติฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเดินทางเข้าออกและใช้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลด้วยความไม่ประมาทจึงวางแผนความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึง ๗ หน่วยงาน ช่วยกันดูแลชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารอย่างสูงสุดเพื่อผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้เป็นอย่างดี


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาขอเชิญชวนทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ด้วยความสะดวก ผ่านสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาขอเชิญชวนทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ด้วยความสะดวก ผ่านสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในนามพลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ขอส่งความปรารถนาดีอันแสนอบอุ่นนี้ให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี การท่าอากาศยานอู่ตะเภาขอเชิญชวนทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วยความสะดวก ผ่านสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยเส้นทางบินที่เรามีให้บริการได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ และสมุย


  สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ FD442 ขอนแก่น-อู่ตะเภา

×

News

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ FD442 ขอนแก่น-อู่ตะเภา    ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๕ น. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ FD442 ขอนแก่น-อู่ตะเภา ในโอกาสนี้ พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้สายการบินฯ ทำการบินไฟลต์ประจำด้วยเครื่อง Airbus 320 โดยเส้นทางการบินอู่ตะเภา - ขอนแก่น เปิดให้บริการในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.


  สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๔๐ คน มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป

×

News

สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๔๐ คน มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป    ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๔๐ คน มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีนาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง รองผอ.กทภ. 2 เป็นผู้แทน ผอ.กทภ. ให้ต้อนรับ


  กรมการขนส่งทางบก ได้มีงานเปิดตัวการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยกระดับการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสู่สนามบิน

×

News

กรมการขนส่งทางบก ได้มีงานเปิดตัวการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยกระดับการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสู่สนามบิน    ในวันที่ 4 เมษายน 2561 กรมการขนส่งทางบก ได้มีงานเปิดตัวการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยกระดับการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง สู่สนามบิน “รถโดยสารเชื่อมต่อทุกสนามบิน เพิ่มทางเลือก สะดวก คล่องตัวทุกการเดินทาง” โดยมี พล.ร.อ. รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธาน
โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็น ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 กระทรวงคมนาคม และกองทัพเรือ จึงได้มีข้อตกลงร่วมมือกัน โดยกรมการขนส่งทางบกได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางการเดินรถสารสาธารณะ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมกับภายนอก จึงได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางและกำหนดปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาไปยัง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี


  พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์

×

News

พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์    ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สิน และ ก่อวินาศกรรมในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และกวดขันวินัยจราจรผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ
๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดระยอง
๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดระยอง
๖. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๗. เจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตระเวน กรมนาวิกโยธิน
๘. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๙. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ภาพ - นายวรานนท์ โสมาภา
ข่าว - กปท.กทภ.


  พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 พร้อมให้บริการ

×

News

พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 พร้อมให้บริการ    ขณะนี้ เวลา 0505 น. ของวันที่ 1 เมษายน พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่2 พร้อมให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบิน SL 980 ที่จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วครับ (สสท.กทภ)


  ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980

×

News

ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980    ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980 ท่าอากาศยานฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆที่เกิดขึ้นในการเช็คอินและรอขึ้นเครื่อง ท่าอากาศยานฯขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยครับ (สสท.กทภ)


  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2

×

News

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2    เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่2 ซึ่งเคาเตอร์ขายบัตรโดยสารของทั้งสองสายการบิน ก็จะย้ายไปยังอาคารผู้โดยสารหลังที่2ด้วยเช่นกัน ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ยังให้บริการผู้โดยสารขาออกที่อาคารผู้โดยสารหลังที่1ตามเดิม (สสท.กทภ)

Dear Passengers ans customers From 1st April 2018, Bangkok Airways and Thai Lion Air shall operate all domestic flights at Terminal 2 (ticket counters of both airlines shall also move to Terminal 2). However, Thai Air Asia's departure flights shall remain available at Terminal 1. (ICT UTP)


  การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน

×

News

การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน    เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานบางส่วนเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการปรับเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นแบบเดิม(เข้าถนนสาย ข.) ส่วนเส้นทางออกใช้เส้นทางถนนสาย ก. เพื่อออกทางประตูนานาชาติ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ (จัดทำโดย สสท.กทภ)


  กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.

×

News

กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.    วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุดแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ และ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้ลงนาม ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ นั้น พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณาเห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น จัดทำโดยคำนึงถึงความสามารถในการดำรงภารกิจด้านความมั่นคง และการดำเนินการด้านการพาณิชย์ได้อย่างสมดุลย์ ภายใต้แนวคิด "One Airport Two Missions"


  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ

×

News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ     วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารผู้โดยสารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สินและก่อวินาศกรรม และกวดขันวินัยจราจรผู้มาใช้บริการ โดยเป็นการบูรณาการร่วมของเจ้าหน้าที่7หน่วย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ และเจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตะเวน กรมนาวิกโยธิน ด้าน นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รอง ผอ.กทภ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่าอากาศยานนานาชาติฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเดินทางเข้าออกและใช้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลด้วยความไม่ประมาทจึงวางแผนความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึง7หน่วยงาน ช่วยกันดูแลชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารอย่างสูงสุดเพื่อผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้เป็นอย่างดี


  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๕ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๕๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี น.อ.สมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน ๑๗ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

×

News

สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน DZ6281 จากท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิน ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 โดยทางสายการบินได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์


  สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๑๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี น.อ.รตน วันภูงา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๕๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดย ร.ท.อัมรินทร์ มณีนพรัตน์ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง (Fiscal Policy Research Institute Foundation) จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี มี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดย ร.ท.อัมรินทร์ มณีนพรัตน์ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี น.อ.รตน วันภูงา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน ๑๓๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปโดย ร.ท.กฤษดา กุลณาวรรณ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่    เรียนท่านผู้โดยสาร
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารดังนี้
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่1 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาออก(Departure)ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่2 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้า(Arrival) ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
(ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ส่งผู้โดยสารเดินทางทั้งหมดที่อาคาร1 รับผู้โดยสารทั้งหมดที่อาคาร2)

Dear Passengers, Utpao Airport Authority would like to inform you that our airport change service area starting as follows:
    -Terminal 1 will be service area for all departure passengers, both domestic and international.
    -Terminal 2 will be service area for all arrival passengers, both domestic and international.
(so as for the convenience in dropping off departure passengers at Terminal1, and in picking up arrival passengers at Terminal 2)


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า)

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า)    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า) ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาออกทั้งหมด และทำการย้ายพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิม ไปยังอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่2(อาคารใหม่) โดยในการนี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาให้สิทธิประกอบการในการให้บริการต่างๆในบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิมทั้งหมด ซึ่งการยกเลิกสัญญานี้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาให้สิทธิประกอบการฯ ระหว่างการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัทผู้ให้บริการฯ ซึ่งการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการคัดเลือกผู้ให้บริการใหม่ โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณา เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ รวมทั้งภาพลักษณ์และความเป็นมาตรฐานของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นสำคัญ


  สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

×

News

สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน SL1934 จากท่าอากาศยานฉางซา ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-900 โดยทางสายการบินได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสายการบิน และคณะผู้บริหารท่าอากาศยาน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้นจะทำการบินในช่วงแรกแบบเช่าเหมาลำ จากนั้นจะพิจารณาดำเนินการเปิดเส้นทางบินแบบประจำต่อไป โดยทุกเส้นทางจะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 ทั้งหมด (ภาพ-ข่าว โดย สสท.กทภ.)


  เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

×

News

เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ตั้งแต่ประตูนานาชาติจนถึงท่าอากาศยาน นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน


  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

×

News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา


  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)

×

News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)    ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของ BIC ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นาวาเอกณรงค์ นิลน้ำเพชร เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับ


  บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

×

News

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา และ นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับ


  โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

×

News

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ    โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ ซึ่งจาก7สถานที่ที่ห้ามบินใกล้นั้น ท่าอากาศยานของเราเข้าข่ายไปทั้งสิ้น 6 ข้อ คือ เป็นสนามบิน,สถานที่ราชการ,เขตพระราชฐาน,ฐานทัพ,โรงพยาบาลและเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ *ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการเดินทางเข้าสนามบินแต่อย่างใด* *ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องทำการใช้งานโดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรฯ ให้ทำการติดต่อเพื่อขออนุญาตกับกองการบินทหารเรือก่อน โทรศัพท์ - 038-245666 , 038-245184 ต่อ - 35095-6* [จัดทำโดย กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กทภ.]


  FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง

×

News

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง    FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง Power Bank ที่นำใส่กระเป๋าขึ้นอากาศยานต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่ระบุจำนวน Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่เกิน 2 ก้อน Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นอากาศยาน * ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้


  สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน 140 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า

×

News

คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า    เมื่อวันพฤหัสที 20 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร    ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์    เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานที่ Seletar Aerospace Park , Rolls Royce Seletar Campus , SIA Engineering (SIAEC) และ Advance Remanufacturing Technology Centre (ARTC)


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร


  สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก

×

News

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก    เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก เพื่อเตรียมการให้บริการในเส้นทาง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา(UTP) - ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง(CGO) โดยในระยะแรกนี้ สายการบิน New Gen Airways จะทำการบินสัปดาห์ละ4เที่ยวบิน ใช้เครื่องบิน Boeing แบบ 737-400 และ 747-800


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์    เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


  สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยาน Sanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก

×

News

สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยาน Sanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก    เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๑ น. สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยาน Sanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก โดยสายการบินHainanได้เปิดเส้นทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสัปดาห์ละ ๓ เที่ยวบิน ทำการบินโดยเครื่องบิน Boeing 737-800 (Last picture are courtesy of byeangel,flickr)


  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

×

News

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระยะที่ ๑ และ การพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ ระยะที่ ๑


  สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต

×

News

สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต    วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต สนับสนุนนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ผลักดันการเที่ยวข้ามภาค ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และสายการบินไทยแอร์เอเชีย


  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

×

News

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนภายในเขตท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา


  กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี ๓ ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน "

×

News

กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี ๓ ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน "    กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี ๓ ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน " เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ททท.สำนักงานพัทยาและบริษัท วี ซี สปอร์ตโปรดัคชั่นส์ จำกัด


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน    เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)    เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง


  การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ

×

News

การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ    เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ


  พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ ๔๙ เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม


  คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ โดยมีนาวาเอก เติมชัย มงคลและนาวาโท อูนนที มุสิกะนันทน์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่    เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชสมบัติCopyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.