Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plusประวัติความเป็นมา

โดยแรกเริ่มกองทัพเรือได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้าง สนามบินทหารเรือ บริเวณจังหวัดชลบุรีถึง จังหวัดระยองในปี พ.ศ.2504 ในระหว่างนี้กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ตั้งฝูงบินทหารเรือเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการและใช้สนามบิน ของกองทัพอากาศที่ดอนเมืองเป็นการชั่วคราว

ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ การสร้างสนามบินของกองทัพเรือที่หมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดยสร้างทางวิ่งลาดยางยาวประมาณ 1,200 เมตร การก่อสร้างสนามบินของกองทัพเรือที่อู่ตะเภาดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยแต่เนื่องจากในเวลานั้นวิกฤตการในเวียดนามได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นความจำเป็นที่จะต้อง มีฐานบินขนาดใหญ่ในประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง จึงได้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลขึ้น ผลสุดท้ายคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสร้างสนามบินถาวรที่ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงสิ่ง อำนวยความสะดวกด้านการส่งกำลังบำรุงและ ได้เลือกสถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณสนามบินของกองทัพเรือ หมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ.2508 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี จึงแล้วเสร็จ จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้มีคำสั่งมอบสนามบินให้กองทัพเรือใช้ราชการและ ให้เป็นผู้ดูแลรักษาโดยใช้ชื่อสนามบินว่า "สนามบินอู่ตะเภา"

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 สหรัฐอเมริกาได้ถอนทหารออกจากสนามบินอู่ตะเภาและ ประเทศไทยทั้งหมดคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศและ ใช้เป็นสนามบินสำรองของท่าอากาศยานดอนเมืองโดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ที่จะดำเนินการตามโครงการฯ หลังจากนั้นการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาได้เริ่มขึ้น โดยกรมการบินพาณิชย์ใช้งบประมาณ 120 ล้านบาทในการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและอาคารสินค้าทางอากาศ จัดหาและติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศชนิดต่างๆ เช่น ILS , VOR / DME , เรดาร์ตรวจอากาศ ฯ ตลอดจนไฟนำร่อง ปรับปรุงระบบไฟสนามบิน ไฟทางวิ่ง ทางขับ ต่างๆ จัดหารถดับเพลิง รถกู้ภัยและช่วยชีวิต รถลากเครื่องบิน ภายหลังการปรับปรุง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเร่งรัดดำเนินการให้มีการใช้ประโยชน์สนามบินอู่ตะเภาให้เป็นประโยชน์มากขึ้น โดยการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานสากลและให้ชื่อว่า "สนามบินนานาชาติระยอง-อู่ตะเภา" ให้กองทัพเรือเป็นผู้บริหารสนามบินอู่ตะเภาในการพัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์ร่วมกับกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม โดยให้ปฎิบัติภาระกิจให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการบริหาร และให้กองทัพเรือเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ประวัติเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ

  • Billfields
    ประวัติเกี่ยวกับกองทัพอากาศสหรัฐที่มาตั้งในประเทศไทย
  • U-Tapao Royal Thai Navy Air Field
  • อีกมุมมองจากผู้รู้