ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

หัวข้อประกาศ ดาวน์โหลด
การลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
อัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (Aircraft Parking Fee Announcement)
ประกาศการใช้ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยทางเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ หลักเกณฑ์ในการออกบัตรเข้าเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง การนำระบบอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า(APPS) มาใช้บริการ
ประกาศ ระเบียบการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ว่าด้วย การเข้า-ออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ข้อกำหนดการขอบัตรและการใช้บัตรอนุญาตบุลคลและยานพาหนะเข้าออกพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
Air Race 1 World Cup 2017 at U-tapao Rayong Pattaya International Airport
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กทภ.
รายงานงบทดลอง กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำเดือน ต.ค. - ม.ค. ๖๑
อัตราค่ากระแสไฟฟ้า และค่าบริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
มาตรการร้านค้าร้านอาหาร
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการร้านค้าและบริการ (Retail and Services) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop) โดยวิธีประมูล
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการรถยนต์
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและเกมณฑ์การให้คะแนนของผู้ประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การให้คะแนนของโครงการร้านค้าและบริการ (Retail and Services)
ประกาศ สรุปข้อมูลการยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop)
ประกาศ สรุปข้อมูลการยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการร้านค้าและบริการ (Retail and Services)
ประกาศ เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงท่าอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนี่ยมการให้บริการเกี่ยวกับส่วนบริการเครือข่ายเป็นการชั่วคราว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
ประกาศ กำหนดให้พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
ประกาศ อัตราค่าน้ำประปา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop) ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยวิธีประมูล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการร้านค้าและบริการ (Retail and Services) ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยวิธีประมูล


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.