ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

หัวข้อประกาศ ดาวน์โหลด
การลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
อัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (Aircraft Parking Fee Announcement)
ประกาศการใช้ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยทางเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ หลักเกณฑ์ในการออกบัตรเข้าเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง การนำระบบอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า(APPS) มาใช้บริการ
ประกาศ ระเบียบการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ว่าด้วย การเข้า-ออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ข้อกำหนดการขอบัตรและการใช้บัตรอนุญาตบุลคลและยานพาหนะเข้าออกพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
Air Race 1 World Cup 2017 at U-tapao Rayong Pattaya International Airport


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.