ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

Content:
หัวข้อประกาศ ดาวน์โหลด
การลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
อัตราค่าบริการที่เก็บอากาศยาน
การลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน สำหรับอากาศยาน
กฎอนามัยระหว่างประเทศปี 2548
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคเมอร์ส
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดซิกา
ประกาศการใช้ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยทางเดินอากาศ ILS/DME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐