Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus
U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport tab U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport Tab U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport Tab

ข่าวสารท่าอากาศยาน

4-8 ก.ค.2559  พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พ.ศ. 2560-2563  ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิค อฟเออริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมีวิทยากรและผู้บรรยาย ดร.กิตติ  เศรษฐวรพันธุ์ บรรยาย แนวคิดการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ โครงสร้างทางกายภาพ  นายคฑา  วีณิณ  บรรยาย ความท้าทายของ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต่อโอกาสการแข่งขันการข่นส่งสินค้าทางอากาศของประเทศและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา  อ.เอนกลาภ  สุทธินันท์  และ ดร.ณรงค์ชัย  ศรีศุภวาณิชบรรยาย  การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของการให้บริการท่าอากาศยานในปัจจุบัน และจัดทำแผนกลยุทธ์การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Copyright © 2011 - All Rights Reserved -Utapao.com