Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus
Slide 4 jFlow Plus


Translate                                              
   คณะผู้บริหารการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 
พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


นาวาเอก มานพ  เกตุประจักษ์
รองผู้อำนวยการ ๑


นาวาเอก เกียรติกูล  สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ ๒


นาวาเอก ณรงค์ นิลน้ำเพชร
หัวหน้ากองบริหารท่าอากาศยาน กทภ.

นาวาเอก นิรุตติ คำสั้น
หัวหน้ากองบริการท่าอากาศยาน กทภ.


นาวาเอก นฤพนธ์  วิไลธัญญา
หัวหน้ากองบังคับการบิน กทภ.

นาวาเอก เติมชัย  มงคล
หัวหน้ากองบำรุงรักษา กทภ.

นาวาเอก รตน  วันภูงา
หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย กทภ.