Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus
Slide 4 jFlow Plusแผนการพัฒนา

ภายหลังเหตุการณ์ปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รัฐบาลได้เห็นความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ให้มากขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่โดยใช้รูปแบบใกล้เคียงกับท่าอากาศยานพิษณุโลก